Gedragscode

Stichting kom Leren en onze school werken aan een veilige school: een school waar het voor iedereen prettig werken en leren is. Goede relaties tussen allen die in de school werken en afspraken over hoe je met elkaar omgaat, zijn daarbij heel belangrijk. Een school kan niet zonder afspraken. Voor kinderen kennen wij schoolregels en voor volwassenen is een gedragscode opgesteld. Het naleven van de afspraken in deze gedragscode zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leden van de schoolgemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren.

Voorop staat dat iedereen op school gelijkwaardig is en dat er geen enkel onderscheid gemaakt wordt in de manier waarop we elkaar benaderen. Met ‘elkaar’ bedoelen we de
relaties tussen leerlingen onderling, leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. Onder volwassenen verstaan wij ouders, personeel, stagiaires en vrijwilligers op school.
Tevens alle volwassenen van aan school verbonden organisaties, als Buitenschools Opvang, Peuterspeelzalen, bibliotheken e.a.

Het doel van de gedragscode van kom Leren is dat:

 • duidelijk is wat we van elkaar in school verwachten;
 • duidelijk is welk gedrag kan en welk gedrag niet kan;
 • we elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de afspraken;
 • het personeel van de school aan de ouders of verzorgers kan uitleggen hoe het omgaat met de leerlingen;
 • vóór er een problematische situatie ontstaat, duidelijk is hoe de regels zijn;
 • overtreding van de regels getoetst kan worden aan de Gedragscode;
 • bij overtreding de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Voor personeel gelden de afspraken in de CAO PO onder het hoofdstuk “ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen”.

Op de scholen van kom Leren houdt men zich aan de volgende kaders:

 1. Wij werken aan een goed en veilig leer- en werkklimaat.
 2. Wij werken in een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid een leidraad is. We lossen problemen op door erover te praten.
 3. Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander.
 5. Wij zijn ons bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie tussen leerling en volwassene en tussen leerlingen en volwassenen onderling.
 6. Wij houden ons aan het privacyprotocol (de nieuwe AVG) en spreken elkaar hierop aan wanneer dat niet wordt gedaan. U treft deze aan op www.kom-leren.nl
 7. Wij vertonen professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse activiteiten.