Ouderraad

De Ouderraad (OR) stelt zich voor:

De voorzitter van de ouderraad is: Judy Henssen-Wachelder

De penningmeesters zijn: Farah Derrez en Celine Gilissen

Leden zijn: Danielle Knaapen, Shirley Quodbach-Mingels, Rachelle Trijnes-Goessen, Frank van Weers, Linda Kersten-Romans en Winta Woldeselasse

Vanuit het team: Henriette Mulders

Ouderraad, wat doen wij nu?
De ouderraad is een enthousiaste en gewaardeerde groep ouders/ verzorgers die samen met de leerkrachten van OBS Berg invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op school gevierd worden. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen,  eindfeest, revue en het schoolreisje. Daarnaast worden wij benaderd door het team van de school als er ondersteuning nodig is bij bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld tijdens de verkeersweek. Wij willen als ouderraad het contact bevorderen tussen school en de ouders/ verzorgers.

Om deze activiteiten te financieren worden er ouderbijdrages geïnd en beheerd door de penningmeesters van de ouderraad. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld aan de hand van een begroting.

Het bestuur van de ouderraad legt een keer per jaar verantwoording af aan school en de ouders/ verzorgers over de ontplooide activiteiten en de daarmee samenhangende financiële verplichtingen. De verantwoording wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief van school. Daarnaast is er een onafhankelijke kascommissie, ouders/ verzorgers die niet in de ouderraad deelnemen, die elk jaar het kasboek controleren.

Daarnaast neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard, dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

Hoe gaat de ouderraad te werk?
De ouderraad bestaat uit een voorzitter, twee penningmeesters en een secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de ouderraad. Daarnaast kent de ouderraad overige leden die net als het bestuur deelnemen in de verschillende werkgroepen.

Werkgroepen
Voor iedere activiteit waar de leden van de ouderraad bij betrokken zijn wordt een werkgroep ingesteld. Deze werkgroepen bestaan uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad. Het bestuur van de ouderraad neemt zelf ook deel in de verschillende werkgroepen. Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld onder de verschillende geïnteresseerden binnen de ouderraad.

Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere werkgroep zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van een van de activiteiten en eventuele voorafgaande periode. De leden binnen een werkgroep bedenken samen de invulling van een periode of dag. Ze maken een vergaderplanning en verdelen onderling de taken. Zo valt er te denken aan bijvoorbeeld:

  • maken dagprogramma
  • inkopen cadeaus en traktaties
  • voor kinderen met een allergie verzorgen we, indien noodzakelijk, aangepaste traktaties
  • inhuren benodigdheden om activiteit te kunnen realiseren en afstemming met bedrijven
  • informeren ouders via de nieuwsbrief
  • vragen om hulpouders voor versieren school of als hulp tijdens de activiteit
  • eerste aanspreekpunt voor de hulpouders op de dag zelf
  • opruimen en schoolversiering opruimen met behulp van hulpouders
  • maken van informatief stukje voor het algemeen jaarverslag
  • beheren budget en verantwoording afleggen aan de penningmeester.

Algemene ouderraad vergadering
Deze vergaderingen vinden tijdens het schooljaar een keer per maand plaats in de school.

Deze beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 1 á 1,5 uur op een dinsdag- of woensdagavond. De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door twee leerkrachten van school. Tijdens de algemene ouderraad vergadering wordt er een terugkoppeling of een voorruitblik gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden. Daarnaast volgt er een financiële terugkoppelingen van de inkomsten en uitgaven.

Ouderbetrokkenheid
Tijdens de vergaderingen wordt er niet alleen serieus en hard gewerkt, er wordt ook veel gelachen. Je leert de leerkrachten en de ouders van school op een andere manier kennen. Tevens krijg je, niet geheel onbelangrijk, meer mee van je kind op school.

Dus mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie ook zin hebben gekregen om onze ouderraad te komen versterken, meld je dan aan!

Dit kan via Social Schools of de huidige leden persoonlijk benaderen

Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk, maar u wilt wel betrokken zijn bij de verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook. Voor de verschillende activiteiten die worden georganiseerd zijn altijd hulpouders nodig. Hulp wordt meestal gevraagd via de leerkracht, Social Schools of persoonlijk door de leden van de ouderraad.

Mocht je punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen of tips/ideeën voor de activiteiten dan kan dit natuurlijk ook.

Contact met de ouderraad is mogelijk via Social Schools.