Jeugdgezondheidszorg Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de jeugd.

Gezondheidsonderzoek
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg, kijken we ook nu bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd.

De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school.

Uw informatie is erg belangrijk
U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind.

Inentingen
DTP/BMR-vaccinatie:
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep.
HPV-vaccinatie:
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden.

Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg zullen zoveel mogelijk doorgaan, maar vaak wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ locatie wordt er rekening gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die door het RIVM worden gehanteerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel school als ouder hierover geïnformeerd.
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via de website en chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl en https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl.

MijnKinddossier
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met Mijn Kinddossier. Dit is een online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ.
In Mijn Kinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment:

  • Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien
  • Het gegeven advies nalezen
  • Betrouwbare opvoedinformatie lezen
  • De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje

Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.

Vragen of zorgen?
Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er sprake van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen.

Contact
Team JGZ Heuvelland Noord
E: infoJGZ.Heuvelland@ggdzl.nl
T: 088 – 880 5034 / 088 -880 5030
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Basisonderwijs schooljaar 2020-2021

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep.

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is.

Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te starten.

Vragen?
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.