Schoolondersteuningsprofiel

Ondersteuning van leerlingen

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe we omgaan met leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben en hoe we hen begeleiden. Er staat in welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft en hoe we het contact met de ouders hierover regelen.

Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag kunnen die ondersteuning nodig hebben vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuis nabij en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht en werken daarvoor samen in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV). Dit SWV organiseert voor alle leerlingen een passende plek.Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg. Berg valt onder de Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die onze school aan leerlingen kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website van scholenopdekaart.nl bij onze schoolpagina.

Onderwijsondersteuning
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat wij werken vanuit 5 niveaus vanonderwijsondersteuning.
Ondersteuningsniveau 1: Onderwijs in de groep
Ondersteuningsniveau 2: Ondersteuning in de groep
Ondersteuningsniveau 3: Ondersteuning op school met interne deskundigen
Ondersteuningsniveau 4: Ondersteuning op school met externe specialisten
Ondersteuningsniveau 5: Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies.Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is eentoelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Knooppunt
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.

Gemeentelijke ondersteuning
Naast ondersteuning uit het Samenwerkingsverband bieden jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk steun aan de scholen en deze inzet valt onder verantwoordelijkheiden regie van de gemeenten.
Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft onder andere (individuele) begeleiding.

Zorgondersteuning
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft,worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur. Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren; deze staan altijd op de website van de school.
De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft. De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordteen toelaatbaarheidstraject gestart via de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Hetsamenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling toelaatbaar is tot het speciaal(basis)onderwijs. Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.

Informatie samenwerkingsverbanden
Voor meer informatie: zie www.passendonderwijszuid.nl
Hierin is ook de medezeggenschap in het samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.

Contactgegevens:
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80 E-mail: info-po@swvzl.nl