Nieuws

We vinden het belangrijk om goed en geregeld contact met onze ouders/verzorgers te hebben. Dat doen we door op een laagdrempelige manier iedereen in school welkom te heten en te woord te staan. Daarnaast is goede communicatie van belang. Onze communicatie met ouders regelen we op verschillende manieren. Veel communicatie vindt plaats in een digitaal ouderportaal dat Social Schools heet. Als je kind is aangemeld op OBS Berg heb je automatisch toegang tot dit portaal. 

Nieuwsbrief
Iedere week verschijnt er in het ouderportaal Social Schools een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan actuele berichten die voor de hele school van belang zijn. Soms geven we ook berichten door van organisaties of verenigingen in de buurt. 

Groepsberichten in Social Schools
De informatie die specifiek is voor de groep van uw kind wordt via een groepsbericht gestuurd door de leerkracht van uw kind. Dit kunnen vragen voor hulp zijn, en ook informatie over de thema's of projecten aar in de klas aan gewerkt wordt. Natuurlijk plaatsen we in een groepsbericht ook foto's en delen we de leuke momenten.

Gesprekken in Social Schools
Het ouderportaal Social Schools heeft ook een gespreksfunctie. Die wordt gebruikt als een ouder contact op wil nemen met de leerkracht of andersom. Berichten in een gesprek zijn dus specifiek bedoeld voor één of enkele ouders en niet voor de hele groep. De gespreksfunctie is uitermate geschikt voor een snelle vraag of opmerking.

Oudergesprekken
Een aantal keren per jaar worden er oudergesprekken georganiseerd. Aan het begin van schooljaar is dat een startgesprek. In dat gesprek tussen leerkracht, kind en ouder(s) wordt vooruit gekeken op het schooljaar. Er worden verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt. In november vindt het eerste oudergesprek plaats dat gaat over de ontwikkeling van de kinderen. Dat eerste ontwikkelgesprek is facultatief, dat wil zeggen dat het alleen plaatsvindt als de leerkracht of de ouders dit noodzakelijk vinden. Ongeveer in maart vindt dan een tweede ontwikkelgesprek plaats. Hier is ook een rapportage aan gekoppeld die voorafgaand aan het gesprek aan de kinderen en ouders wordt aangereikt. Dit tweede gesprek voeren we met alle ouders. Aan het einde van het schooljaar is er dan nog een laatste ontwikkelgesprek. Ook dat is facultatief. De kinderen en ouders krijgen aan het einde van het schooljaar nog een keer een rapportage. 

Voordat een kind 4 jaar wordt worden ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Dat gesprek is bedoeld om voor een goede aansluiting te zorgen voor de start op school. In de meeste gevallen wordt dan ook gekeken naar de ontwikkeling die een kind in een opvangsituatie (kinderdagverblijf, gastouder of peuterspeelzaal) heeft doorgemaakt.

In groep 7 krijgen de kinderen aan het einde van het schooljaar een voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. In groep 8 volgt in maart een definitief advies. De kinderen maken in februari van hun laatste schooljaar de Doorstroomtoets. De resultaten hiervan komen aan bod tijdens het laatste adviesgesprek. 

Informatieavond
Bij de start van het schooljaar nodigen wij ouders/verzorgers uit voor een informatieavond. De kinderen leggen op deze avond uit hoe alles in hun klas werkt en wat ze gaan leren (daarbij geholpen door de leerkrachten!). Het is voor de ouders een moment om in alle rust een kijkje in de klas en de school te nemen en ook om andere ouders te ontmoeten. 

Thema- of oudermeedenkavonden
Soms spelen er zaken in school waarover we graag met ouders in gesprek gaan. We horen dan graag of we nog de juiste aansluiting vinden tussen wat wij als team denken en hoe u als ouder dat ervaart. Dat kunnen zaken zijn die u direct raken, zoals de tussenschoolse opvang of de communicatie. Soms ligt het wat verder van u af zoals een nieuwe visie of de keuze van een methodiek van werken. We organiseren dan een avond om daar eens samen in een ontspannen sfeer over te praten met elkaar.