Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Beide groepen hebben recht op informatie, inbreng en advies of instemmingsgrecht van de eigen geleding, over zaken die de organisatie, de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs en de school aangaan.

De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht over het onderwijsprogramma, de veiligheid, de schoolgids, het jaarplan, de formatie, het studiedagen en vakantierooster, de begroting en het zorgplan van de school. Ook is de oudergeleding van de MR instemmingsbevoegd ten aanzien van de tussenschools opvang.

De MR van Berg heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor:

  • kwaliteitsverbetering van de TSO (TussenSchoolse Opvang)
  • contacten met MIK (Maatwerk In Kinderopvang)
  • de (verkeers)veiligheid in en rondom school
  • het verbeteren van de communicatie naar ouders
  • het plan van aanpak om te komen tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs
  • het opzetten van de leerlingenraad.

De MR is er niet voor persoonlijke items, maar voor zaken die de gehele school aangaan.

De MR van Berg bestaat momenteel uit 4 vertegenwoordigers van de ouders en 4 vertegenwoordigers namens de personeelsleden.
De MR leden namens de ouders zijn: Bastiaan Kempeners, Olaf Corten, Linda Leenders en Nora Paulke.
De MR leden namens de leerkrachten zijn: Monica Herben, Aniek Schwarz, Judith Kockelkoren en Albert Crapels.
De zittingsperiode van de leden is 3 jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen zolang hij/zij kinderen op school heeft.
De vergaderingen zijn meestal openbaar. Alle ouders zijn na aanmelding welkom als toehoorder om de MR-vergadering bij te wonen. Aanmelden kan bij de secretaris Albert Crapels a.crapels@kom-leren.nl.
De notulen van de MR zijn openbaar en worden in de Documentenmap op Schoudercom geplaatst.
De MR ontvangt graag input van de eigen geleding, dus als ouders/verzorgers ideeën hebben over bovengenoemde zaken dan horen zij dat graag. De MR is rechtstreeks te benaderen via het mailadres in Schoudercom.